ທະນາຂອງຈີນ. ທັງຫມຈີນວາມອອນໄລນ໌.


ການກູ້ຢືມເງິນຊໍາສັນຍາ- ອິນເຕີເນັດເຕັກໂນໂລຊີ(ຈີນ)ຮ່ວມ. ກັດ. ຕົວຢ່າງສັນຍາແລະທຸລະກິດແບບ


ການຊົດເຊີ(໑)ໃນຖານະເປັນຂອງວັນທີໃນແຕ່ລະ,ໃນຄໍາສັ່ງທີ່ຈະໄດ້ຮັບທຶນສົນໃຈໃນການປັກກິ່ ເຕັກໂນໂລຊີຈຳກັດ(ຮຽກເອີ້ນວ່າ),ກູ້ຢືມເຂົ້າໄປໃນສະເພາະໃດຫນຶ່ງການກູ້ຢືມເງິນຂໍ້ຕົກລົງ(ການ'ການກູ້ຢືມເງິນຂໍ້ຕົກລົງ')ກັບ ເຕັກໂນໂລຊີ,ຊຶ່ງໂດຍການນັ້ນ,ຜູ້ກູ້ຢືມໄດ້ຮັບການກູ້ຢືມເງິນຈາກ ເຕັກໂນໂລຊີໃນຈໍານວນເງິນຂອງກະດູ(ການ'ການກູ້ຢືມ'),ແລະເງິນກູ້ຢືມບໍ່ໄດ້ຈ່າຍທັນ(໒)ການກູ້ຢືມແລະ ເຕັກໂນໂລຊີເຂົ້າໄປໃນສະເພາະໃດຫນຶ່ງທຶນໂອນສັນຍາລົງວັນທີ, ຜູ້ກູ້ຢືມໄດ້ຕົກລົງທີ່ຈະໂອນໃຫ້ ເຕັກໂນໂລຊີຫຼືພັກກໍານົດໂດຍເຕັກໂນໂລຊີ ທຶນສົນໃຈໄດ້ຈັດຂຶ້ນໂດຍຜູ້ກູ້ຢືມໃນ ('ຊາມສົນໃຈ')ແລະໃນ ຈານດັ່ງກ່າໂອນ, ຈະຈ່າຍເງິນກູ້ຢືມ ເປັນການລວມລາຄາຊື້(ການ'ຊື້ລາຄາ')ຂອງວິຊາເບ້ຍຕາມການມບູນຂອງດັ່ງກ່າວການຍົກຍ້າຍແລະ(໓)ພາກສ່ວນທີ່ໄດ້ຕົກລົງທີ່ຈະຊົດເຊີຍການຫນີ້ສິນທີ່ຕິດຫນີ້ຜູ້ກູ້ຢືມຈະ ເຕັກໂນໂລຊີພາຍໃຕ້ການຊໍາສັນຍາຕໍ່ຕ້ານເຕັກໂນໂລຊີ ຂອງພັນທະສໍາລັບການຈ່າຍເງິນຂອງລາຄາການຊື້ການກູ້ຢືມພາຍໃຕ້ການ,ໃນປັດຈຸບັນ,ເພາະສະນັ້ນ,ຫຼັງຈາກປຶກສາຫາລື, ພາກສ່ວນທີ່ໄດ້ບັນລຸຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ກ່ຽວກັບຫນີ້ສິນກໍານົດ-ອອກແລະການຊໍາລະຄືນຂອງເງິນກູ້ຢືມ:໑. ຫນຶ່ງໃນກໍລະນີທີ່ຜູ້ກູ້ຢືມການໂອນສ່ວນຂອງປະຊາມສົນໃຈທີ່ຈະເປັນ ກໍານົດໂດຍເຕັກໂນໂລຊີ ອດຄ່ອງກັບການ,ສ່ວນຂອງຫນີ້ສິນທີ່ຕິດຫນີ້ຜູ້ກູ້ຢືມຈະ ເຕັກໂນໂລຊີພາຍໃຕ້ການການກູ້ຢືມເງິນຂໍ້ຕົກລົງເທົ່າກັບສ່ວນຂອງລາຄາການຊື້ຂອງດັ່ງກ່າວສ່ວນຂອງຫົວຂໍ້ສົນໃຈທີ່ຈະຊົດເຊີຍຕໍ່ຕ້ານດັ່ງກ່າວ ຂອງພັນທະຕໍ່ຜູ້ກູ້ຢືມສໍາລັບການຈ່າຍເງິນຂອງດັ່ງກ່າວສ່ວນ ລາຄາການຊື້ຂອງດັ່ງກ່າວສ່ວນຂອງປະຊາມສົນໃຈ. ໃນຄໍາສັບຕ່າງໆອື່ນໆ,ຕາມບູນຂອງການຍົກຍ້າຍຈາກການກູ້ຢືມຈະໄດ້ ຂອງສ່ວນຂອງປະຊາມສົນໃຈ,ມັນຈະຖືກຖືວ່າຜູ້ກູ້ຢືມມີການຈ່າຍສ່ວນຂອງຫນີ້ສິນທີ່ຕິດຫນີ້ຜູ້ກູ້ຢືມຈະ ເຕັກໂນໂລຊີພາຍໃຕ້ການການກູ້ຢືມເງິນຂໍ້ຕົກລົງເທົ່າກັບສ່ວນຂອງລາຄາການຊື້ຂອງດັ່ງກ່າວສ່ວນຂອງປະຊາມສົນໃຈ. ຈໍານວນຂອງການໃດໆເຊັ່ນ:ການຊໍາລະຈະໄດ້ຮັບການຄິດໄລ່ໃນດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:ທີເຊີ×(ແກະ),ບ່ອນທີ່,ຢືນສໍາລັບການຈໍານວນເງິນຈ່າຍໂດຍການກູ້ຢືມ'ຢືນສໍາລັບການຈໍານວນຂອງການຫນີ້ສິນທີ່ຕິດຫນີ້ຜູ້ກູ້ຢືມຈະ ເຕັກໂນໂລຊີທີ່ຢືນສໍາລັບການຈໍານວນຂອງປະຊາມສົນໃຈທີ່ໄດ້ຮັບການຍົກຍ້າຍກັບການ ແລະຂຢືນສໍາລັບການຈໍານວນຂອງປະຊາມສົນໃຈ. ສອງຕາມການມບູນຂອງການຍົກຍ້າຍຈາກການກູ້ຢືມຈະໄດ້ ຂອງຈໍານວນຂອງປະຊາມສົນໃຈ,ການຫນີ້ສິນທີ່ຕິດຫນີ້ຜູ້ກູ້ຢືມຈະ ເຕັກໂນໂລຊີພາຍໃຕ້ການການກູ້ຢືມເງິນຂໍ້ຕົກລົງ ຈະຊົດເຊີຍຕໍ່ຕ້ານທຸກແລະທັງຫມ ນພັນທະສໍາລັບການຈ່າຍເງິນກູ້ຢືມຂອງລາຄາການຊື້ຂອງຫົວຂໍ້ສົນໃຈພາຍໃຕ້ການ. ດັ່ງນັ້ນ,ຜູ້ກູ້ຢືມຈະບໍ່ໄດ້ຮັບທີ່ຕ້ອງການເພື່ອປະຕິບັດພັນທະຂອງຕົນເພື່ອເຮັດໃຫ້ການຊໍາລະການ ເຕັກໂນໂລຊີພາຍໃຕ້ການການກູ້ຢືມເງິນຂໍ້ຕົກລົງແລະ ຈະບໍ່ໄດ້ຮັບທີ່ຕ້ອງການປະຕິບັດຂອງຕົນເປັນພັນທະທີ່ຈະຈ່າຍລາຄາຊື້ການກູ້ຢືມພາຍໃຕ້ການ. ຫນຶ່ງໃນເຕັກໂນໂລຊີ ອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮ້ອງຂໍກູ້ຢືມທີ່ຈະຈ່າຍຄືນຫນີ້ສິນໃດໆທີ່ຕິດຫນີ້ຜູ້ກູ້ຢືມຈະ ເຕັກໂນໂລຊີພາຍໃຕ້ການການກູ້ຢືມເງິນຂໍ້ຕົກລົງໃນວິທີການໃດອື່ນໆກ່ວາໂດຍຜ່ານການກໍານົດໄວ້ໄປຂອງການດັ່ງກ່າວຫນີ້ສິນຕໍ່ຕ້ານການຍົກຍ້າຍຂອງປະຊາມສົນໃຈເປັນໄຕ່. ເຊັ່ນດຽວກັນ,ທີ່ຜູ້ກູ້ຢືມອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮ້ອງຂໍການ ທີ່ຈະຈ່າຍເງິນກູ້ຢືມສ່ວນໃດຂອງລາຄາການຊື້ພາຍໃຕ້ການ ໃນວິທີການໃດອື່ນໆກ່ວາໂດຍຜ່ານການຫນີ້ສິນກໍານົດໄວ້ໄປເປັນໄຕ່. ສອງຜູ້ກູ້ຢືມຈະຍົກຍ້າຍປະຊາມສົນໃຈກັບ ຕາມ ແລະຕອບທັງຫນີ້ສິນຂອງຕົນ ໜີ້ການ ເຕັກໂນໂລຊີພາຍໃຕ້ການການກູ້ຢືມເງິນຂໍ້ຕົກລົງໂດຍຜ່ານການຫນີ້ສິນກໍານົດໄວ້ໄປເປັນໄຕ່. ໂດຍບໍ່ມີການລາຍລັກອັກສອນກ່ອນທີ່ຍິນຍອມຂອງ ເຕັກໂນໂລຊີ,ຜູ້ກູ້ຢືມອາດຈະບໍ່ໄດ້ຈ່າຍຄືນຫນີ້ສິນໃດໆທີ່ຕິດຫນີ້ຜູ້ກູ້ຢືມຈະ ເຕັກໂນໂລຊີພາຍໃຕ້ການການກູ້ຢືມເງິນຂໍ້ຕົກລົງໃນວິທີການໃດອື່ນໆກ່ວາໂດຍຜ່ານການກໍານົດໄວ້ໄປຂອງການດັ່ງກ່າວຫນີ້ສິນຕໍ່ຕ້ານການຍົກຍ້າຍຂອງປະຊາມສົນໃຈເປັນໄຕ່. ສາມຈາກວັນທີຂອງການສິດທິຂອງສັນຍານີ້,ໄລຍະເວລາສໍາລັບການກູ້ຢືມການຊໍາລະຄືນຂອງສ່ວນໃດຂອງເງິນກູ້ຢືມພາຍໃຕ້ການການກູ້ຢືມເງິນຂໍ້ຕົກລົງຈະກໍານົດໂດຍ ເຕັກໂນໂລຊີຢູ່. ເຕັກໂນໂລຊີຈະມີສິດທີ່ຈະຂໍຢູ່ໃນທຸກເວລາກູ້ຢືມທີ່ຈະຈ່າຍຄືນ ເຕັກໂນໂລຊີທັງຫມຫຼືສ່ວນໃດຂອງການກູ້ຢືມເງິນໃນວິທີການນກັບ. ສີ່ໃນກໍລະນີຂອງການແຕກຕ່າງລະຫວ່າງໃດນອນໃນການກູ້ຢືມເງິນຂໍ້ຕົກລົງແລະກ່ອນນອນ,ກ່ອນທີ່ນອງການນີ້ຈະຕ້ອງຊະ. ຫ້າໃນກໍລະນີທີ່ຜູ້ກູ້ຢືມແມ່ນແດງບໍ່ສາມາດໂອນໃຫ້ການ ວິຊາໃດສົນໃຈເນື່ອງຈາກການກົດຫມາຍຫຼືລະບຽບການຂອງປະຊາຊົນຂອງສາທາລະນະຂອງຈີນ(ສະຫນັງສື')ຫຼືຄັນອຸປະສັກທີ່ພົບໃນຕົວຈິງການປະຕິບັດຂອງສັນຍານີ້,ພາກສ່ວນທີ່ຈະ,ໂດຍຍຶດອໍານວຍການຂອງຕະຫຼາດເຊິ່ງຜົນປະໂຫຍດແລະສັດທາທີ່ດີ,ການກໍານົດໂດຍຜ່ານການເຈລະຈາ,ສະເພາະວິທີການທີ່ຈະຈ່າຍຄືນເງິນກູ້ຢືມທີ່ຖືກປິດຄວາມຕັ້ງໃຈຂອງສັນຍານີ້. ຫນຶ່ງຕົກລົງນີ້ຈະມີຜົນກະທົບຕາມຈະຖືກລົງນາມໂດຍທັງສອງຝ່າຍແລະຈະໝົດອາຍຸຕາມການສໍາເລັດການປະຕິບັດໂດຍການພັກຂອງການທັງຫພັນທະຂອງຕົນທີ່ກ່ຽວຂ້. ສອງພາຍຫຼັງທີ່ໄດ້ບັນລຸຂໍ້ຕົກລົງໂດຍຜ່ານການເຈລະຈາ,ພາກສ່ວນອາດຈະໃນເວລາໃດປ່ຽນແປງຫຼືກ່ອນກຳນຢຸດຕິສັນຍານີ້ໂດຍລາຍລັກອັກສອນສັນຍາ. ຫນຶ່ງໃນການໃດໆໂດຍກົງຫຼືທາງອ້ອມລະເມີດໂດຍການບໍ່ວ່າພັກໃດນອນໃນຂໍ້ຕົກລົງນີ້,ຫຼືມເຫຼວຂອງການບໍ່ວ່າຈະພັກທີ່ຈະສົມມຸດຢູ່ໃນທັງຫມຫຼືການສົມມຸດຢູ່ໃນທີ່ໃຊ້ເວລາແລະຢູ່ໃນຢ່າງເຕັມຂອງພັນທະພາຍໃຕ້ສັນຍານີ້ຈະປະກອບເປັນຕົ້ນ. ໃນກໍລະນີດັ່ງກ່າວ, ບໍ່ແມ່ນການເລີ່ມຕົ້ນການພັກ('ບໍ່ແມ່ນການເລີ່ມຕົ້ນພັກ')ຈະແຈ້ງໃຫ້ການເລີ່ມຕົ້ນການພັກ('ຄ່າເລີ່ມຕົ້ນພັກ')ໃນການຂຽນການປິ່ນປົວຂອງຕົນລະເມີດແລະໃຊ້ເວລາພຽງພໍ,ປະສິດທິຜົນແລະທັນເວລາມາດຕະການເພື່ອລົບລ້າງຜົນກະທົບຂອງການດັ່ງກ່າວລະເມີດແລະປ້ອງກັນບໍ່ແມ່ນການເລີ່ມຕົ້ນພັກຕ້ານທຸກແລະທຸກການສູນເສຍທີ່ເກີດຈາກການດັ່ງກ່າວລະເມີດ. ສອງຕາມປະກົດຕົວຂອງການລະເມີດທີ່ມີຢູ່ໃນການສົມຜົນແລະຕັດສິນໃຈຈຸດປະສົງຂອງການບໍ່ເລີ່ມຕົ້ນຂອງພັກໄດ້ສະແດງມັນໄປຫຼືຍຸດຕິທໍາສໍາລັບການທີ່ບໍ່ແມ່ນການເລີ່ມຕົ້ນການປະຕິບັດຂອງຕົນທີ່ກ່ຽວຂ້ພັນທະ,ບໍ່ແມ່ນການເລີ່ມຕົ້ນພັກນັ້ນຈະມີສິດທີ່ຈະແຈ້ງໃຫ້ການເລີ່ມຕົ້ນໃນການຂຽນທີ່ບໍ່ແມ່ນການເລີ່ມຕົ້ນລະງັບການຂອງຕົນການປະຕິບັດຂອງຕົນທີ່ກ່ຽວຂ້ພັນທະ ຈົນກ່ວາການເລີ່ມຕົ້ນຂອງພັກໄດ້ຢຸດັ່ງກ່າວລະເມີດ,ການປະຕິບັດພຽງພໍ, ປະສິດທິຜົນແລະທັນເວລາມາດຕະການເພື່ອລົບລ້າງຜົນກະທົບຂອງການດັ່ງກ່າວລະເມີດແລະ ນບໍ່ແມ່ນການເລີ່ມຕົ້ນພັກຕ້ານທຸກແລະທຸກການສູນເສຍທີ່ເກີດຈາກການດັ່ງກ່າວລະເມີດ.

ສາມການສູນເສຍຂອງ ບໍ່ແມ່ນການເລີ່ມຕົ້ນພັກທີ່ເກີດຈາກການລະເມີດຂອງການເລີ່ມຕົ້ນທີ່ພັກທີ່ມີ ໂດຍການເລີ່ມຕົ້ນພັກຈະປະກອບທາງເສດຖະກິດສູນເສຍແລະທັງຫມົດໄກ້ທາງອ້ອມສູນເສຍແລະການກັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ,ລວມທັງບໍ່ມີຂອບເຂດຈໍາກັດ,ທະນາຍຄ່າທໍານຽມ,ດໍາເນີນຄະດີແລະການໄກ່ເກ່ຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ,ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍດ້ານການເງິນແລະການເດີນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ.

ຫນຶ່ງໃນຂໍ້ຂັດແຍ້ງລະຫວ່າງພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຕີລາຄາຫຼືການປະຕິບັດຂອງການໃດໆນອ ຈະໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂໂດຍຜ່ານການປິດປຶກສາຫາລືລະຫວ່າງພາກສ່ວນ. ສອງຂັດແຍ້ງບໍ່ສາມາດທີ່ຈະສະນັ້ນການແກ້ໄຂໂດຍຜ່ານການປຶກສາຫາລືດັ່ງກ່າວຈະໄດ້ຮັບການກ່າວເຖິງຈີນສາກົນເສດຖະກິດແລະການຄ້າຊີ້ຂາດຄະນະກໍາມະສໍາລັບການໄກ່ເກ່ຍອດຄ່ອງກັບຂອງຕົນປະສິດທິຜົນຊີ້ຂາດກົດລະບຽບ. ໄດ້ຮັບລາງຈະໄດ້ຮັບສຸດທ້າຍແລະຜູກມັດຕາມທັງສອງຝ່າຍ. ໕. ສາມສະຫລຸບ,ປະສິດທິຜົນ,ການປະຕິບັດ,ການຕີລາຄາແລະຈະປົກຄອງໂດຍ ກົດຫມາຍຂອງຫນັງສື ໖. ຫນຶ່ງໃນກໍລະນີໃດກ່ອນເຂົ້າຮ່ວມຫຼືຂໍ້ຕົກລົງລະຫວ່າງພາກສ່ວນໃນການນັບຖືຂອງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບເລື່ອງ ດແຍ່ງກັບສັນຍານີ້,ສັນຍານີ້ຈະຕ້ອງຊະ. ສອງຫົວນີ້ມີການໃສ່ສໍາລັບຄວາມງ່າຍຂອງການອ້າງອີງເທົ່ານັ້ນແລະຈະບໍ່ມີຜົນກະທົບການຕີລາຄາຂອງການໃດໆນອງການນີ້. ສີ່ໃນກໍລະນີໃດນອນໃນຂໍ້ຕົກລົງນີ້ແມ່ນຫຼືກາຍເປັນບໍ່ຖືກຕ້ອງຫຼືນເພື່ອໃນທັຫຼືໃນສ່ວນເນື່ອງຈາກການປະຕິບັດກັບທຸກກົດຫມາຍຫຼືລັດລະບຽບການຫຼືຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນ,ພາກສ່ວນຂອງດັ່ງກ່ານອງຜົນກະທົບເຮັດໃຫ້ພື້ນຈະຖືວ່າໄດ້ຖືກລຶບອອກຈາກສັນຍານີ້ສະຫນອງໃຫ້,ຢ່າງໃດກໍຕາມ,ທີ່ດັ່ງກ່າວລຶບຈະບໍ່ມີຜົນກະທົບທາງຄັບແລະຜົນກະທົບຂອງພາກສ່ວນອື່ນໆຂອງດັ່ງກ່າວນອກຫຼືອື່ນໃດນອນໃນຂໍ້ຕົກລົງນີ້. ໃນກໍລະນີດັ່ງກ່າວ,ພາກສ່ວນທີ່ຈະລອງສໍາລັບການໃຫມ່ຫນອງການດັ່ງກ່າວຖືກນເພື່ອນອນ. ຫ້າເວັ້ນຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນລະບຸໄວ້ທີ່ນີ້,ທຸກເຫຼວຂອງການບໍ່ວ່າຈະພັກທີ່ຈະອອກກໍາລັງກາຍຫຼືການຊັກຊ້າໃດໆຂອງ ບໍ່ວ່າຈະພັກຢູ່ໃນການອອກກໍາລັງກາຍຂອງການໃດໆຂອງສິດທິຂອງຕົນ,ອໍານາດຫຼືສິດທິພິເສດ ຈະບໍ່ຖືກຖືເປັນການຍົກເວັ້ນຂອງການອອກກໍາລັງກາຍຂອງສິດທິດັ່ງກ່າວ,ພະລັງງານການຫຼືສິດທິພິເສດ. ດຽວຫຼືບາງສ່ວນອອກກໍາລັງກາຍຂອງສິດທິໃນ,ພະລັງງານການຫຼືສິດທິພິເສດຈະບໍ່ລໍາກໍາລັງກາຍຂອງສິດທິອື່ນໆ,ພະລັງງານການຫຼືສິດທິພິເສດ. ຫົກຕົກລົງນີ້ຈະໄດ້ຮັບການປະຕິບັດໃນສອງ(໒)ຄູ່ຮ່ວມງານມີເທົ່າທຽມທາງຄັບແລະຜົນກະທົບ,ມີຫນຶ່ງ(໑)ສໍາລັບແຕ່ລະພັກ. ຫນຶ່ງຫຼືຫຼາຍກວ່າບຸກຄົນເຂົ້າໄປໃນການກູ້ຢືມເງິນຊໍາຂໍ້ຕົກລົງກັບ ເຕັກໂນໂລຊີການນໍາໃຊ້ແບບຟອມນີ້. ອີງຕາມຄໍາແນະ ການລາຍການ ໖໐໑ ຂອງລະບຽບລັດ-ເຄ,ການລົງທະບຽນພຽງແຕ່ອາດຈະຍື່ນແບບຟອມນີ້ເປັນການສະແດງເປັນຕາຕະລາງການສ້າງຕັ້ງອອກການອຸປະກອນການລາຍລະອຽດໃນການປະຕິບັດຂໍ້ຕົກລົງແຕກຕ່າງຈາກແບບຟອມນີ້.