ທະນາຂອງຈີນ. ທັງຫມຈີນວາມອອນໄລນ໌.


ການຕົກລົງສໍາລັບການຊື້ແລະຂາຍຂອງຮຸ້ນ


ຂໍ້ຕົກລົງສໍາລັບການຊື້ແລະຂາຍແບ່ງ-ໄຮ ລູຮ່ວມ ແລະໄຮ ກະສິກໍາຂອງລັດແລະທຸລະກິດອື່ນໆເຮັດສັນຍາ,ພາສາອັງກິດແລະ ການແຂ່ງຂັນທາງສໍາລັບນັກລົງທຶນ